Wet op privacy.

Privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming

45690586 - privacy computer security on the internet lock icon data protection

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.


Dossier

Bij behandeling wordt door mij een dossier aangelegd. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacywaarborg
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Geheimhoudingsplicht
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden: · Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een ander

e behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
· Uw naam, adres en woonplaats
· uw geboortedatum
· de datum van de behandeling
· een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
· de kosten van het consult

Cookies website
De website www.massage-yoga.nl maakt gebruik van cookies.